Privacystatement

Bescherming van persoonsgegevens.

 • Bibliotheek Bollenstreek is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar leners volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Bibliotheek Bollenstreek heeft zich met betrekking tot de gegevensverwerking aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
 • Bibliotheek Bollenstreek legt persoonsgegevens vast ten behoeve van het kunnen uitlenen van media aan ingeschreven gebruikers, het kunnen innen van contributies en andere vorderingen, het kunnen afleveren van producten en diensten, de communicatie met gebruikers over activiteiten, producten en diensten en het kunnen uitvoeren van statische analyses over het gebruik van de diensten van de bibliotheek.
 • Bibliotheek Bollenstreek zal de persoonsgegevens niet gebruiken voor doeleinden die hiermee niet te verenigen zijn en deze gegevens niet afstaan aan derden. Daarop kan een uitzondering worden gemaakt op grond van wettelijke bevoegdheden van politie en justitie tot het vorderen van identificerende en/of gebruiksgegevens. (zie bijlage Wet Bevoegdheden Vorderen Gegevens).
 • De leenhistorie is voor alle bibliotheekleden standaard ingeschakeld. Gebruikers kunnen zo zelf nagaan welke titels zij in de loop der tijd geleend hebben. Als u niet wilt dat de bibliotheek uw uitleengegevens na de uitleenperiode bewaart, kan uw leengeschiedenis uitgezet worden. U kunt dit zelf instellen op een publieksscherm of in de webcatalogus via 'Mijn persoonlijke gegevens'. De bibliotheek kan dit ook voor u doen. Dit verzoek zal altijd worden gehonoreerd.
 • Leners hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien, te (laten) verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Bibliotheek Bollenstreek, augustus 2009

Bijlage 1 Protocol verstrekken gegevens aan justitie

De Wet Bevoegdheden Vorderen Gegevens (WBVG) geeft politie en justitie de bevoegdheid om bij bibliotheken gegevens op te vragen over hun gebruikers. Dit kan gaan om zogenaamde identificerende gegevens (NAW-gegevens), maar ook om gegevens over het gebruik van de bibliotheek, zoals geleende boeken. De wet maakt onderscheid tussen verschillende aanleidingen om gegevens te vragen en ook tussen verschillende soorten gegevens. Afhankelijk van het één en ander zijn verschillende autoriteiten betrokken bij het vorderen van de gegevens en mogen opsporingsinstanties ook verschillende soorten gegevens vorderen.

Regels:

 1. Medewerkers van Bibliotheek Bollenstreek zijn niet bevoegd om gegevens te verstrekken aan politie en/of andere justitiële ambtenaren.
 2. Medewerkers van Bibliotheek Bollenstreek verwijzen bij alle vragen krachtens de WBVG door naar de directeur of diens vervanger.
 3. De directeur of diens vervanger vraagt in voorkomende gevallen altijd naar identificatie van degene die de gegevens vraagt en een schriftelijke vordering waarin het wetsartikel is vermeld waarop de vordering is gebaseerd.
 4. De directeur of diens vervanger zorgt ervoor dat iedere vordering geanonimiseerd wordt gemeld aan de Raad van Toezicht van Bibliotheek Bollenstreek en aan de secretaris van de Juridische Commissie van de FOBID.
 5. De directeur of diens vervanger vraagt, bij iedere vordering die meer betreft dan identificerende (NAW-) gegevens, juridisch advies bij een jurist of bij de Juridische Commissie van de FOBID.
 6. De directeur of diens vervanger verstrekt nooit meer gegevens dan gevorderd worden.
 7. De directeur of diens vervanger waarschuwt waar mogelijk en toegestaan is de gebruiker van het feit dat zijn/haar gegevens zijn opgevraagd in het kader van de WBVG.